Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Wiesław Andrzej Mazanowski

Wiesław Andrzej Mazanowski

Radny

Okręg: 14, zdobyte głosy: 159, przynależność:

Status: powołany - 20.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-29 15:14:33 nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wicko na 2018 rok. II sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2018-11-29 15:17:28 nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej II sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2018-11-29 15:18:59 nad podjęciem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2019 roku. II sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2018-11-29 15:20:50 nad podjęciem uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok. II sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2018-11-29 15:22:22 nad podjęciem uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2019. II sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2018-11-29 15:23:30 nad podjęciem uchwały w sprawie opłaty miejscowej. II sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2018-11-29 15:24:53 nad podjęciem uchwały w sprawie opłaty targowej II sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2018-11-29 15:26:17 nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok II sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2018-11-29 15:27:35 nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności . II sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2018-11-29 15:28:51 nad podjęciem uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wicko II sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2018-11-29 15:30:11 nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Wicko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” II sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2018-11-29 15:31:07 nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/146/2017 Rady Gminy Wicko z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok II sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2018-12-18 15:29:41 nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wicko na 2018 rok III sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2018-12-18 15:31:01 nad podjeciem uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego III sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2018-12-18 15:40:17 nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. III sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2018-12-18 15:50:43 nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wicko na rok 2019 III sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2018-12-18 15:52:06 nad podjęciem uchwaly w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wicko przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż Gmina Wicko. III sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2018-12-18 15:53:40 nad podjęciem uchwaly w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Wicko „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. III sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2018-12-18 15:55:06 nad podjęciem uchwaly w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2018-12-18 15:56:28 nad podjeciem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2018-12-18 15:57:41 nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Nowęcin, położonej na północ od ul. Łebskiej. III sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2018-12-18 15:58:52 nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szczenurze. III sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2018-12-18 15:59:58 nad podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Leśna w miejscowości Żarnowska. III sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2018-12-18 16:01:06 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie – dz.Nr 504 i 505 III sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2018-12-18 16:02:11 nad podjeciem w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie- dz.Nr 78 III sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2018-12-18 16:03:08 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie- dz.Nr 220 III sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2018-12-18 16:04:18 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia nieruchomości, oznaczonej numerem geodezyjnym 432/13, położonej w obrębie Wrzeście.. III sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2018-12-18 16:05:30 nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Wicko na 2019 rok. III sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2018-12-18 16:06:26 nad podjęciem uchwały w sprawie uzupełnienia składu komisji edukacji i opieki. III sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2018-12-18 16:07:24 nad podjęciem uchwały w sprawie uzupełnienia składu komisji rozwoju gospodarczego i finansów. III sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2018-12-18 16:08:37 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Wicko umowy wykonawczej w zakresie określenia szczegółowych zasad świadczenia usług, które obejmują m.in. budowę, eksploatację i utrzymanie instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów ,,Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnówku. III sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2018-12-18 16:09:48 nad podjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać projekty uchwał. III sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2018-12-18 15:24:18 nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. III sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2018-12-18 15:21:33 zmianą porządku obrad. III sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2018-12-18 15:23:17 nad przyjęciem porządku obrad. III sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2018-12-28 13:09:53 nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego. IV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wicko za
2019-01-29 14:08:39 nad przyjęciem protokołu z III sesji Rady Gminy Wicko z dnia 18 grudnia 2018 roku V sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2019-01-29 14:09:30 nad przyjęciem protokołu z IV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wicko z dnia 28 grudnia 2018 roku V sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2019-01-29 14:11:10 nad przyjęciem uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości, oznaczonej Nr 40/10 o powierzchni 0,0044 ha, położonej w obrębie Nowęcin gm. Wicko. V sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2019-01-29 14:12:38 nad podjęciem uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. V sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2019-01-29 14:13:41 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie. V sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2019-01-29 14:15:05 nad podjeciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Wicko, stanowiącej własność Gminy Wicko oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. V sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2019-01-29 14:16:18 nad podjęciem uchwały w sprawie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. V sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2019-01-29 14:20:11 nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2019 rok . V sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2019-01-29 14:24:04 nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2019 rok. V sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2019-01-29 14:27:12 nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rozwoju gospodarczego i finansów na 2019 rok . V sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2019-01-29 14:30:28 nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji edukacji i opieki na 2019 rok. V sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2019-01-29 14:33:30 nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji skarg, wniosków i petycji na 2019 rok. V sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2019-03-26 14:11:42 nad przyjęciem protokołu z V zwyczajnej sesji Rady Gminy Wicko z dnia 29 stycznia 2019 roku VI sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2019-03-26 14:15:01 nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wicko na 2019 rok VI sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2019-03-26 14:16:00 nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej VI sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2019-03-26 14:17:07 nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2018 rok VI sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2019-03-26 14:18:21 nad podjęciem uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabycia i wykupu. VI sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2019-03-26 14:19:26 nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wicko VI sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2019-03-26 14:20:49 nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wicko na lata 2019-2023 VI sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2019-03-26 14:22:21 nad podjęciem uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 747/3, 747/12, 747/11, 747/10, 747/9, 747/26, 747/28 , położonych w obrębie geodezyjnym Nowęcin, objętych Księgą Wieczystą Nr SL1L/00015023/8 VI sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2019-03-26 14:23:28 nad podjęciem uchwały w sprawie zwrotu do Zasobu Skarbu Państwa nieruchomości , oznaczonej numerem geodezyjnym 67/16, położonej w obrębie Bargędzino. VI sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2019-03-26 14:24:46 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia woli odpłatnego zbycia nieruchomości zabudowanej , oznaczonej numerem działki 205 , położonej w obrębie geodezyjnym Białogarda VI sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2019-03-26 14:26:04 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości , położonej w obrębie geodezyjnym Roszczyce, stanowiącej własność Gminy Wicko oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy VI sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2019-03-26 14:27:31 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie- dz. Nr 133/12 VI sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2019-03-26 14:28:55 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie- dz. Nr 17/11. VI sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2019-03-26 14:30:12 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie- dz. Nr 57. VI sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2019-03-26 14:31:41 nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Lipowej w Nowęcinie. VI sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2019-03-26 14:33:17 nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/27/2018 Rady Gminy Wicko z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębów Wicko, Białogarda, Gęś. VI sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2019-03-26 14:34:36 nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łebieniec. VI sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2019-03-26 14:36:13 nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/91/2018 Rady Gminy Wicko z dnia 16 października 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wicko. VI sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2019-03-26 14:37:28 nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Sarbsk w gminie Wicko. 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkalno-turystycznej przy ul. Żwirowej w Nowęcinie VI sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2019-03-26 15:16:21 nad podjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat , jak również trybu ich pobierania VI sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2019-03-26 15:17:32 nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia :Programu profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 14 letnich dziewcząt i chłopców zamieszkałych na terenie Gminy Wicko VI sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2019-03-26 15:18:58 nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wicko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku VI sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2019-03-26 15:20:31 nad podjęciemuchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/34/2018 Rady Gminy Wicko z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok VI sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2019-03-26 15:11:40 nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Sarbsk w gminie Wicko. VI sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2019-03-26 15:13:13 nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkalno-turystycznej przy ul. Żwirowej w Nowęcinie VI sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2019-03-26 15:14:42 nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2015 Rady Gminy Wicko z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. VI sesja Rady Gminy Wicko VIII kadencji za
2019-04-16 14:44:59 nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wicko na 2019 rok VII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wicko za
2019-04-16 14:48:02 nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej VII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wicko za
2019-04-16 14:52:57 nad podjęciem uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso VII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wicko wstrzymał się
2019-06-26 13:37:03 nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wicko wotum zaufania IX Sesja Rady Gminy Wicko za
2019-06-26 13:47:49 nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wicko za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wicko za rok 2018 IX Sesja Rady Gminy Wicko za
2019-06-26 13:58:23 nad podjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wicko z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok . IX Sesja Rady Gminy Wicko za
2019-06-26 14:06:07 nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wicko na 2019 rok IX Sesja Rady Gminy Wicko za
2019-06-26 14:07:09 nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego IX Sesja Rady Gminy Wicko za
2019-06-26 14:08:44 nad podjęciem uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkaso , wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. IX Sesja Rady Gminy Wicko za
2019-06-26 14:10:11 nad podjęciem uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników . IX Sesja Rady Gminy Wicko za
2019-06-26 14:11:15 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości , położonej w obrębie geodezyjnym Białogarda, stanowiącej własność gminy Wicko oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy IX Sesja Rady Gminy Wicko za
2019-06-26 14:12:24 nad podjęciem uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 391/3, położnej w obrębie geodezyjnym Żarnowska, objętej Księgą Wieczystą Nr SL1L/00015085/0. IX Sesja Rady Gminy Wicko za
2019-06-26 14:13:30 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia nieruchomości- działki Nr 612 położonej w Nowęcinie IX Sesja Rady Gminy Wicko za
2019-06-26 14:14:35 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia nieruchomości- działki Nr 592 i 593 położonej w Nowęcinie. IX Sesja Rady Gminy Wicko za
2019-06-26 14:16:13 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie. IX Sesja Rady Gminy Wicko za
2019-06-26 14:17:38 nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/83/2016 Rady Gminy Wicko z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Wicko. IX Sesja Rady Gminy Wicko za
2019-06-26 13:12:07 nad przyjęciem protokołu z ostatniej sesji. IX Sesja Rady Gminy Wicko za
2019-06-26 14:18:42 nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży IX Sesja Rady Gminy Wicko za
2019-10-29 13:08:27 nad przyjęciem protokołu z ostatniej sesji. XI Sesja Rady Gminy Wicko za
2019-10-29 13:17:51 nad podjęciem uchwaly w sprawie zmian w budżecie Gminy Wicko na 2019 rok XI Sesja Rady Gminy Wicko za
2019-10-29 13:18:31 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie - działka Nr 232 obręb Nowęcin XI Sesja Rady Gminy Wicko za
2019-10-29 13:20:10 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie-działka NrNr 739 i 729 obręb Nowęcin. XI Sesja Rady Gminy Wicko za
2019-10-29 13:21:09 5) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie działka NrNr 72 i 76 obręb Nowęcin XI Sesja Rady Gminy Wicko za
2019-10-29 13:22:14 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie -działka Nr 243/6 obręb Nowęcin XI Sesja Rady Gminy Wicko za
2019-10-29 13:23:11 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie - działka Nr 695 obręb Nowęcinn XI Sesja Rady Gminy Wicko za
2019-10-29 13:24:04 nd podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. XI Sesja Rady Gminy Wicko za
2019-10-29 13:25:16 nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Urzędzie Gminy w Wicku XI Sesja Rady Gminy Wicko za
2019-11-26 13:11:49 nad przyjęciem protokolu z ostatniej sesji XII SESJA RADY GMINY WICKO za
2019-11-26 13:13:21 nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej XII SESJA RADY GMINY WICKO za
2019-11-26 13:15:27 nad podjęciem uchwaly w sprawie zmian w budżecie Gminy Wicko na 2019 rok XII SESJA RADY GMINY WICKO za
2019-11-26 13:17:12 nad podjeciem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2020 roku. XII SESJA RADY GMINY WICKO za
2019-11-26 13:18:22 nad podjęciem uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok. XII SESJA RADY GMINY WICKO za
2019-11-26 13:19:44 nad podjęciem uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2020 roku. XII SESJA RADY GMINY WICKO za
2019-11-26 13:22:01 nad podjęciem uchwały w sprawie opłaty miejscowej . XII SESJA RADY GMINY WICKO za
2019-11-26 13:23:55 nad podjęciem uchwały w sprawie opłaty targowej XII SESJA RADY GMINY WICKO za
2019-11-26 13:24:54 nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok . XII SESJA RADY GMINY WICKO za
2019-11-26 13:25:45 nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkalno-turystycznej przy ul. Żwirowej w Nowęcinie. XII SESJA RADY GMINY WICKO za
2019-11-26 13:27:36 nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Lipowej w Nowęcinie. XII SESJA RADY GMINY WICKO za
2019-11-26 13:28:40 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie działka Nr 72 i 76 obręb Sarbsk. XII SESJA RADY GMINY WICKO za
2019-11-26 13:29:46 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie działka Nr 695 obręb Nowęcin. XII SESJA RADY GMINY WICKO za
2019-11-26 13:30:46 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie działka Nr 123/8 obręb Charbrowo. XII SESJA RADY GMINY WICKO za
2019-11-26 13:31:48 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia nieruchomości. XII SESJA RADY GMINY WICKO za
2019-11-26 13:32:55 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Szczenurze, stanowiącej własność Gminy Wicko oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. XII SESJA RADY GMINY WICKO za
2019-11-26 13:34:08 nad podjęciem w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Wicko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”. XII SESJA RADY GMINY WICKO za
2019-11-26 13:35:35 nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/76/2005 Rady Gminy Wicko z dnia 28 września 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie Gminy Wicko. XII SESJA RADY GMINY WICKO za
2019-11-26 13:37:24 nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół podstawowych. XII SESJA RADY GMINY WICKO za
2019-11-26 13:38:18 nad podjęciem uchwaly w sprawie określania zasad i trybu przyznawania nagród, wyróżnień i stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. XII SESJA RADY GMINY WICKO za
2019-11-26 13:39:26 nad podjęciem uchwały w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Wicko. XII SESJA RADY GMINY WICKO za
2019-11-26 13:41:35 nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy XII SESJA RADY GMINY WICKO za
2019-11-26 13:42:50 nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. XII SESJA RADY GMINY WICKO za
2019-11-28 16:17:04 nad podjeciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności XIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY WICKO za
2020-02-11 13:08:04 nad przyjęciem protokołu z ostatniej sesji XV SESJA RADY GMINY WICKO za
2020-02-11 13:09:46 nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej XV SESJA RADY GMINY WICKO za
2020-02-11 13:11:09 nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wicko na 2020 rok XV SESJA RADY GMINY WICKO za
2020-02-11 13:12:09 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie – działka Nr 57. XV SESJA RADY GMINY WICKO za
2020-02-11 13:13:14 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie – działka Nr 17/11. XV SESJA RADY GMINY WICKO za
2020-02-11 13:14:22 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. XV SESJA RADY GMINY WICKO za
2020-02-11 13:15:40 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 532, 533, 549, 568/1, 568/2, 569/1, 569/2 położonych w obrębie geodezyjnym Charbrowo, objętych Księgą Wieczystą Nr SL1L/00015028/3. XV SESJA RADY GMINY WICKO za
2020-02-11 13:16:40 nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Ulinia, Gmina Wicko. XV SESJA RADY GMINY WICKO za
2020-02-11 13:17:50 nad podjęciem uchwaływ sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy turystyczno-mieszkaniowej w miejscowości Nowęcin. XV SESJA RADY GMINY WICKO za
2020-02-11 13:20:24 nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu. XV SESJA RADY GMINY WICKO przeciw
2020-02-11 13:22:32 nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu. XV SESJA RADY GMINY WICKO za
2020-02-11 13:23:56 nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/88/2019 Rady Gminy Wicko z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie opłaty miejscowej. XV SESJA RADY GMINY WICKO za
2020-02-11 13:25:21 nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/50/2016 Rady Gminy Wicko z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wicko oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2016-2021. XV SESJA RADY GMINY WICKO za
2020-02-11 13:26:56 nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na organizowanie publicznego transportu zbiorowego XV SESJA RADY GMINY WICKO za
2020-02-11 13:28:03 nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Żwirowej i Rodzinnej w Nowęcinie XV SESJA RADY GMINY WICKO za
2020-11-23 nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej XX SESJA RADY GMINY W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM za
2020-11-23 nad przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wicko na 2020 rok XX SESJA RADY GMINY W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM za
2020-11-23 nad przyjęciem uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok. XX SESJA RADY GMINY W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM za
2020-11-23 nad przyjęciem uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2021 roku. XX SESJA RADY GMINY W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM za
2020-11-23 nad przyjęciem uchwały w sprawie opłaty targowej XX SESJA RADY GMINY W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM za
2020-11-23 nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok . XX SESJA RADY GMINY W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM za
2020-11-23 nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/120/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. XX SESJA RADY GMINY W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM przeciw
2020-11-23 nad podjęciem uchwały w sprawie wykazu miejscowości w których pobiera się opłatę miejscową. XX SESJA RADY GMINY W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM za
2020-11-23 nad podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowęcin- Brzegowa XX SESJA RADY GMINY W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM za
2020-11-23 nad podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowęcin- Kamienna XX SESJA RADY GMINY W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM za
2020-11-23 nad podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowęcin-Ogrodowa. XX SESJA RADY GMINY W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM za
2020-11-23 nad podjęciem uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości, oznaczonej Nr 747/57 o powierzchni 0,0580 ha , położonej w obrębie Nowęcin gm.Wicko. XX SESJA RADY GMINY W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM za
2020-11-23 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy lokalu użytkowego Nr 7 w budynku przy ul. Radosnej 5, położonego na działce Nr 551/3 w m. Wicko.(pow. użytkowa 85,98 m2 ) XX SESJA RADY GMINY W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM za
2020-11-23 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy lokalu użytkowego Nr 7 w budynku przy ul. Radosnej 5, położonego na działce Nr 551/3 w m. Wicko.(pow. użytkowa 28,09 m2 ) XX SESJA RADY GMINY W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM za
2020-11-23 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy lokalu użytkowego Nr 7 w budynku przy ul. Radosnej 5, położonego na działce Nr 551/3 w m. Wicko.(pow. użytkowa 19,98 m2 ). XX SESJA RADY GMINY W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM za
2020-11-23 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy XX SESJA RADY GMINY W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM przeciw
2020-11-23 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie – Nr 226, 104,396,364/1, 395 ,747/37, 747/21, 695, 40/11 ,747/56, 729 , 40/9 obręb Nowęcin. XX SESJA RADY GMINY W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM za
2020-11-23 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie- działka Nr 71/3 obr. Nowęcin. XX SESJA RADY GMINY W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM za
2020-11-23 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Wicko zadania publicznego w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego. XX SESJA RADY GMINY W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM za
2020-11-23 nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Wicko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”. XX SESJA RADY GMINY W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM za
2020-11-23 nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzeszewie. XX SESJA RADY GMINY W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM za
2020-11-23 nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wicko dla północno-wschodniej części obrębu Sarbsk. XX SESJA RADY GMINY W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM za
2020-11-23 nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wicko. XX SESJA RADY GMINY W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM za
2020-11-23 nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębów Wicko, Białogarda i Gęś. XX SESJA RADY GMINY W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM za
2020-11-23 nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Wicko na 2020 rok. XX SESJA RADY GMINY W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM za
2020-11-23 nad podjęciem uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. XX SESJA RADY GMINY W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM za
2020-11-23 nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji XX SESJA RADY GMINY W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM za
2020-11-23 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie- działka Nr 118 obr. Charbrowo. XX SESJA RADY GMINY W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM za
2020-12-22 13:11:37 w sprawie przyjęcia protokołu z ostatniej sesji XXI SESJA RADY GMINY WICKO za
2020-12-22 13:18:39 nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wicko XXI SESJA RADY GMINY WICKO za
2020-12-22 13:30:21 nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wicko na 2021 rok XXI SESJA RADY GMINY WICKO za
2020-12-22 13:34:25 nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wicko na 2020 rok XXI SESJA RADY GMINY WICKO za
2020-12-22 13:35:38 nad podjęciem uchwały w sprawie opłaty miejscowej XXI SESJA RADY GMINY WICKO za
2020-12-22 13:39:06 nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów z terenu Gminy Wicko. XXI SESJA RADY GMINY WICKO za
2020-12-22 13:40:40 nad podjęciem uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości, oznaczonej Nr 439, położonej w obrębie Nowęcin na rzecz użytkownika wieczystego . XXI SESJA RADY GMINY WICKO za
2020-12-22 13:41:58 nad podjęciem uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Wicko i Gminy Miejskiej Łeby. XXI SESJA RADY GMINY WICKO za
2020-12-22 13:43:02 nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Wicko na 2021 rok. XXI SESJA RADY GMINY WICKO za
2020-12-22 13:44:08 nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wicko na 2021 rok. XXI SESJA RADY GMINY WICKO za
2020-12-22 13:45:10 nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rozwoju gospodarczego i finansów na 2021 rok. XXI SESJA RADY GMINY WICKO za
2020-12-22 13:46:09 nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji edukacji i opieki na 2021 rok. XXI SESJA RADY GMINY WICKO za
2020-12-22 13:47:35 nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji skarg, wniosków i petycji na 2021 rok. XXI SESJA RADY GMINY WICKO za
2020-12-22 13:48:44 nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2021 rok. XXI SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-02-23 13:19:25 w sprawie przyjęcia protokołu z ostatniej sesji XXII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-02-23 13:21:06 nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wicko na 2021 rok XXII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-02-23 13:22:07 nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej XXII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-02-23 13:25:10 nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Charbrowo XXII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-02-23 13:26:17 nad podjęciem uchwały w sprawie w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej działki Nr 636/4 w m. Krakulice obręb Charbrowo XXII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-02-23 13:27:35 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata na nieruchomość Nr 93/27 obręb geodezyjny Nowęcin stanowiącą własność Gminy Wicko. XXII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-02-23 13:29:05 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów działki NR 117/1 i 65/4, położonych w obrębie Nowęcin gm. Wicko , objętych Księgą Wieczystą Nr SL1L/00000232/8. XXII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-02-23 13:30:27 nad podjęciem uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 696 i 697, położonych w obrębie geodezyjnym Nowęcin, objętych Księgą Wieczystą SL1L/00015023/8. XXII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-02-23 13:31:50 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie działka Nr 141/1 obr. Ulinia. XXII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-02-23 13:33:01 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie działka Nr 42 obr Sarbsk. XXII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-02-23 13:34:42 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie działka Nr 96/2 i 105/5 obr. Wicko. XXII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-02-23 13:36:11 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie działka Nr 695 i 747/46 obr. Nowęcin. XXII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-02-23 13:37:33 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie działka Nr 79 obr. Maszewko. XXII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-02-23 13:38:52 nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Wicko na cele niezwiązane z budową , przebudową , remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg. XXII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-02-23 13:40:54 nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców Gminy Wicko. XXII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-02-23 13:43:08 nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. XXII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-03-30 13:11:16 w sprawie przyjęcia protokołu z ostatniej sesji XXIII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-03-30 13:13:32 nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wicko na 2021 rok XXIII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-03-30 13:14:31 nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej XXIII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-03-30 13:15:28 nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2020 rok. XXIII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-03-30 13:16:34 nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żarnowska w Gminie Wicko. XXIII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-03-30 13:17:40 nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części miejscowości Nowęcin w Gminie Wicko. XXIII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-03-30 13:18:59 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy -dz.Nr 93/21 obr. Nowęcin XXIII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-03-30 13:20:06 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy -dz. Nr 486/13 obr. Wrzeście XXIII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-03-30 13:21:39 nad podjęciem uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 71/32 położonej w obrębie geodezyjnym Nowęcin XXIII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-03-30 13:23:17 nad podjęciem uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki Nr 759/17 obręb Nowęcin gm. Wicko XXIII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-03-30 13:24:21 nad podjęciem uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wicko oraz tymczasowych pomieszczeń XXIII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-03-30 13:25:48 nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/50/2016 Rady Gminy Wicko z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wicko oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2016-2021. XXIII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-03-30 13:27:08 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie- dz. Nr 336/3 obr. Żarnowska, dz.Nr 448,450,444/4 obr. Charbrowo, działka Nr 438/8 obr Charbrowo. XXIII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-03-30 13:28:20 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie- dz. Nr 736 obr. Nowęcin. XXIII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-03-30 13:29:20 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie- dz. Nr 185 obr. Nowęcin. XXIII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-03-30 13:30:32 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie- dz. Nr 132 obr. Sarbsk. XXIII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-03-30 13:31:46 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie- dz. Nr 46 i 44/44 obręb Ulinia. XXIII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-03-30 13:33:00 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie- dz. Nr 324 obr. Nowęcin. XXIII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-03-30 13:34:12 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie- dz. Nr 17/11 i 17/12 obr. Żarnowska. XXIII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-03-30 13:35:09 nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wicko XXIII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-03-30 13:39:30 nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Wicko XXIII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-03-30 13:40:57 nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji XXIII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-03-30 13:42:01 nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji XXIII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-03-30 13:43:15 nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi XXIII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-04-27 13:05:15 nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji XXIV SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-04-27 13:06:42 nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wicko na 2021 rok XXIV SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-04-27 13:07:52 nad podjęciem uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 184, położonej w obrębie geodezyjnym Łebieniec, objętej Księgą Wieczystą Nr SL1L/00015076/4, zabudowanej. XXIV SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-04-27 13:17:32 nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wicko. XXIV SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-04-27 13:18:33 nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej i wschodniej części miejscowości Nowęcin w Gminie Wicko. XXIV SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-04-27 13:19:46 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie- dz. 187 obr. Wrzeście. XXIV SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-04-27 13:20:59 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie- dz. Nr 613 obr. Nowęcin XXIV SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-04-27 13:22:07 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie- dz. Nr 365 obr. Nowęcin. XXIV SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-04-27 13:23:16 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie- dz. Nr 348 obr. Żarnowska. XXIV SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-04-27 13:24:19 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie- dz. Nr 345 obr. Żarnowska. XXIV SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-04-27 13:25:25 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie- dz. Nr 245 obr. Szczenurze. XXIV SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-04-27 13:26:29 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie- dz. Nr 243/6 obr. Nowęcin XXIV SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-04-27 13:27:45 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie- dz. Nr 37 obręb Sarbsk XXIV SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-04-27 13:28:51 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie- dz. Nr 17/11 obr. Żarnowska. XXIV SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-04-27 13:29:57 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie- dz. Nr 336/3 obr. Żarnowska. XXIV SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-04-27 13:31:11 nad podjęciem uchwały w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wicko Dyrektorowi Regionalnemu Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie celem zaopiniowania. XXIV SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-04-27 13:32:46 nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. XXIV SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-09-14 13:05:37 nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Gminy Wicko z dnia 30 czerwca 2021 roku XXVII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-09-14 13:06:38 nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Gminy Wicko z dnia 6 lipca 2021 roku XXVII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-09-14 13:12:44 nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wicko na 2021 rok. XXVII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-09-14 13:14:08 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie – działki Nr 532, 512, 513/4 i 514/9 obr. Wicko. XXVII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-09-14 13:15:20 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie – działki Nr 188, 197/1 obr. Białogarda oraz działka Nr 73/2 obr. Białogarda. XXVII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-09-14 13:16:20 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie – działka Nr 245 obr. Szczenurze. XXVII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-09-14 13:17:23 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie – działka Nr 97 obr. Łebieniec XXVII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-09-14 13:18:20 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie – działka Nr 695 obr. Nowęcin XXVII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-09-14 13:19:17 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie – działka Nr 307 obr. Charbrowo . XXVII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-09-14 13:21:07 nad podjęciem uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 361/8, 361/9, 361/10, 361/11, 361/12, 361/13 położonych w obrębie geodezyjnym Szczenurze, objętych Księgą Wieczystą Nr SL1L/00015086/7. XXVII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-09-14 13:22:12 nad podjęciem uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości, oznaczonej Nr 430, położonej w obrębie Nowęcin na rzecz użytkownika wieczystego. XXVII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-09-14 13:23:28 nad podjęciem uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce nr 747/37 i 747/55 obr. Nowęcin gm. Wicko. XXVII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-09-14 13:24:31 nad podjęciem uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego znajdującego się w miejscowości Zdrzewno 8 obręb geodezyjny Kopaniewo w drodze przetargu XXVII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-09-14 13:25:45 nad podjęciem uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodu. XXVII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-09-14 13:27:05 nad podjęciem uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody. XXVII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-09-14 13:28:03 nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wicko. XXVII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-09-14 13:29:09 nad podjęciem uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu oczyszczalni ścieków w miejscowości Zdrzewno w gminie Wicko. XXVII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-09-14 13:30:28 nad podjęciem uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Wicko XXVII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-09-14 13:31:34 nad podjęciem uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Wicko XXVII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-09-14 13:34:28 nad podjęciem uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia XXVII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-10-26 13:16:22 nad przyjęciem protokołu z ostatniej sesji XXVIII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-10-26 13:22:11 nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wicko na 2021 rok XXVIII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-10-26 13:23:56 nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. XXVIII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-10-26 13:26:20 nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XII/102/2019 Rady Gminy Wicko z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla studentów zamieszkałych na terenie gminy Wicko. XXVIII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-10-26 13:29:18 nad podjęciem uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora na terenie Gminy Wicko. XXVIII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-10-26 13:30:38 nad podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żarnowska-ul. Wczasowa. XXVIII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-10-26 13:31:57 nad podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żarnowska-ul. Piaskowa. XXVIII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-10-26 13:33:20 nad podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ulinia-ul. Wilcza. XXVIII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-10-26 13:34:39 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie – działka Nr 110/2 obr. Białogarda. XXVIII SESJA RADY GMINY WICKO za
2021-10-26 13:35:41 nad podjęciem uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego Nr 10/2 w m. Maszewko obr. Maszewko dla najemcy. XXVIII SESJA RADY GMINY WICKO za