Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej portalu "Rada dla Mieszkańców"

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Urząd Gminy w Wicku zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron interne­towych zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron interne­towych .

Status pod względem zgodności

Status:
Strony internetowe są w pełni zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
b) nieproporcjonalne obciążenie:
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:
multimedia (transmisje z posiedzeń Rady Gminy Wicko) nadawane na żywo;
multimedia (nagrania wideo z posiedzeń Rady Gminy Wicko) opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.;

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2020-09-22
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2020-09-22

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
W celu zgłoszenia Urzędowi Gminy w Wicku wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności niniejszej strony oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy prosimy o kontakt za pośrednictwem zamieszczonego poniżej adresu korespondencyjnego, adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonicznego.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Paweł Lis Adres: Urząd Gminy w Wicku ul. Słupska 9 84-352 Wicko
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
nformatyk@wicko.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
598611182 wewnętrzny 134

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Każdy ma prawo: zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Organ nadzorujący: Wójt Gminy Wicko Adres: Urząd Gminy w Wicku ul. Słupska 9 84-352 Wicko E-mail: ug@wicko.pl Telefon: 598611182

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2018-11-01
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2019-11-18
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Budynek: Urząd Gminy w Wicku, ul. Słupska 9 Do budynku prowadzą 2 wejścia:
Wejście od ul. Słupskiej.- Do wejścia prowadzą schody, brak jest podjazdu dla wózków.
Wejście od ul. Słupskiej, druga strona budynku nr 9.- Wejście bez barier architektonicznych.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie jest  zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Urzędu przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. +48 (59) 8611182. W Urzędzie nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu. Osoba niesłysząca, chcąca skorzystać z pomocy przy załatwianiu sprawy w Urzędzie Gminy w Wicku, powinna zgłosić taką potrzebę na co najmniej trzy dni robocze (z wyłączeniem sytuacji nagłych) przed planowaną wizytą w naszym Urzędzie.
Osoba ta powinna także wskazać z jakich form komunikowania się chce skorzystać: PJM - polski język migowy, SJM - system językowo-migowy, czy SKOGN - sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych.
Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej poprzez: e-mail na adres: ug@wicko.pl, platformę e-PUAP, fax: 59 8611 101.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne: